2023-05-23 Verslag informatie-avond stichting Wonen Senioren NOP

Hoe woon jij in de toekomst?   

 1. Emeline Kleber begroet de ongeveer 60 aanwezigen in de bibliotheek. Zij geeft de doelstelling van de Stichting weer: Het bevorderen en ontwikkelen van vormen van wonen in NOP met en voor senioren. Speciaal aandachtspunt daarbij is gemeenschappelijk wonen.
  Waarom zijn nieuwe woonvormen nodig? De bejaardenhuizen zijn verdwenen, mensen moeten lang zelfstandig blijven wonen. Het is belangrijk dat er woonvormen komen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in. Woonvormen waar senioren op een prettige, zelfstandige en zinvolle manier kunnen wonen.

 2. Wie zijn wij? De stichting Wonen Senioren NOP heeft een stuurgroep van 6 personen: Emeline Kleber (voorzitter), Marieke Kraan (secretaris), Henk Wardenier (penningmeester), Thea van Geleuken (beheer website, organisatie werkbezoeken), Els-Beth Wardenier (sociale kant van gemeenschappelijk wonen), Syds Tigchelaar (algemeen lid).
  De stuurgroep is initiatiefnemer voor een project en heeft de algemene regels en uitgangspunten voor gemeenschappelijk wonen geformuleerd. Als er een concrete locatie gevonden is, wordt de verdere invulling gedelegeerd aan een projectgroep van toekomstige bewoners. Emeline laat een organogram zien, waarin dit zichtbaar wordt.

 3. Wat doet de stichting concreet? Er is de afgelopen jaren veel gesproken met belangrijke partners: gemeente (wethouder en ambtenaren), Mercatus, zorggroep Oude en Nieuwe Land, projectontwikkelaars. Doel van de gesprekken is om het wonen van senioren onder de aandacht te brengen. En vooral ook om te stimuleren dat er niet vóór senioren gebouwd wordt, maar vooral in samenspraak mét senioren.
  Geïnteresseerde senioren informeert de stichting over haar activiteiten via de nieuwsbrief, de website, informatieve bijeenkomsten zoals deze en werkbijeenkomsten. Het is belangrijk tijdig te beginnen met nadenken over hoe je wilt wonen als je ouder wordt. Lang wachten leidt er vaak toe, dat er niets meer te kiezen valt.
  Gemeenschappelijk wonen is iets bijzonders. Dat vraagt om afstemming van verwachtingen en formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen. Er liggen nu een programma van eisen voor een gemeenschappelijke woonvorm, een visiedocument en een aantal spelregels.
  Tenslotte is de stichting actief op zoek naar locaties waar gemeenschappelijk wonen gerealiseerd kan worden. Daarover zijn we steeds in gesprek met de gemeente.

 4. Welke locaties zijn onderzocht?
  De eerste optie was om een grondgebonden hof in Emmelhage te realiseren. Vergelijkbaar met het concept van de landelijke stichting Knarrenhof. Vooral door Europese regelgeving lijkt dit voorlopig niet te kunnen.
  De tweede optie is het Dokter Jansenpark. Daar worden vijf clusters gebouwd, waarvan 1 voor Mercatus is gereserveerd en 1 voor de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Voor twee andere clusters is een prijsvraag uitgeschreven, 5 projectontwikkelaars is gevraagd een plan in te dienen. Ons programma van eisen is meegegeven met de prijsvraag. Het is nu afwachten welke projectontwikkelaars mogen gaan bouwen en of zij iets willen doen met ons programma van eisen.
  Derde optie: voormalig kerkgebouw De Ontmoeting in Emmeloord. De gemeente heeft toestemming gegeven om dit gebouw te bestemmen voor wonen. Oost en Van Tilburg Ontwikkeling heeft deze kerk gekocht en wil deze met en voor ons ontwikkelen. Er komen 14 appartementen én een gemeenschappelijke ruimte in. De bedoeling is dat er naast koopwoningen ook een aantal huurappartementen komen. De appartementen zijn verschillend van vorm, hebben uiteenlopende oppervlakten tussen de 75 en 100 vierkante meter. Prijzen zijn nog niet bekend. Er wordt gewerkt aan definitieve tekeningen. Zodra deze er zijn, komt er de mogelijkheid om de plannen in het gebouw te bezichtigen.

Er zijn ook mensen die graag met elkaar op een vrijkomend agrarisch erf willen wonen. Helaas zijn hiervoor nog een aantal belemmeringen. Gemeente en provincie zijn hierover met elkaar in gesprek, maar dat schiet nog niet erg op.
De stichting blijft op zoek naar andere geschikte locaties. Tips zijn welkom.

 

 1. Als gasten zijn vanavond Thea en Jaap Wiegers aanwezig. Samen met anderen hebben zij in Olst Het vriendenerf gerealiseerd. Daar zijn 12 huizen gebouwd, een gemeenschappelijke ruimte én een prachtige tuin en boomgaard. Beiden zijn ook actief (geweest) voor de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van O(LVGO) Zij willen hun ervaringen graag met ons delen.
  De belangrijkste punten uit hun boeiende verhaal zijn:
  * Begin op tijd.
  * Vorm een groep, ga samen dingen doen, met elkaar eten voor elke vergadering, een weekendje weg.
  * Uitgangspunt: Ieder heeft een eigen woning, je wordt niet elkaars mantelzorger, elke middag is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken, dat zorgt voor vrijheid. Als je eenmaal in de maand koffiedrinkt met elkaar, voelt het sneller als een verplichting. De tuin en de gemeenschappelijke ruimte worden met elkaar onderhouden en beheerd. Besluiten worden genomen op basis van consensus.
  7 van de 12 huishoudens delen een wasmachine met elkaar. 6 huishoudens delen een auto.
  * Er wordt een belangstellendenlijst bijgehouden. Mensen die belangstelling hebben doen mee met een werkdag, wonen een vergadering bij en gaan mee met een weekend. Daarna beslissen zij of ze kandidaat bewoner willen worden. Daarvoor moeten zij aantonen dat ze financieel in staat zijn om een woning te kopen.
  Er is een Vereniging van Eigenaren, met elkaar worden besluiten genomen over het onderhoud van woningen en terrein.
  Daarnaast is er een bewonersoverleg over alle andere zaken. Dat overleg kent steeds drie fases: eerste bijeenkomst informatie over een plan of voornemen, tweede bijeenkomst is mening vormend, vind ik dit een goed plan of niet, zijn er andere opties. Op de derde bijeenkomst wordt een besluit genomen op basis van consensus. ( “Ik zou dit niet zo bedacht hebben, maar ik kan er mee leven”).
  * Wonen in een woongemeenschap is hard werken, het komt niet vanzelf, je moet kunnen geven en nemen, tijd willen besteden aan overleg om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

  Wat is de winst voor jullie: de vanzelfsprekende contacten, je doet iets met en voor elkaar.
  Thea en Jaap worden heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage en ontvangen een boeket bloemen.
  * Na dit boeiende en leerzame verhaal komen er vragen uit de zaal, bijvoorbeeld of er een maximum leeftijd is. Het is goed als een woongemeenschap divers is samengesteld. Maar bij de start van een locatie wil de stichting geen maximum leeftijd hanteren. Belangrijk is dat bewoners energie hebben om met elkaar iets op te bouwen. Je moet iets kunnen brengen. Niet alleen iets halen. In een latere fase kan ernaar gestreefd worden om vooral jongere   bewoners aan te trekken.
 1. Praktische zaken.
  De aanwezigen wordt gevraagd op de intekenlijsten aan te geven of zij interesse hebben in gemeenschappelijk wonen in De Ontmoeting.
  De penningmeester wijst op de mogelijkheid om donateur van de stichting te worden.
  Thea is het aanspreekpunt voor werkbezoeken aan andere woonvormen. De verslagen van deze bezoeken staan op onze website ( www.stichting-wonen-senioren-nop-nl).
  Op de site van de LVGO staat nuttige informatie (lvgo.nl)
 2. Emeline bedankt de bibliotheek voor het gastvrije onderdak en wenst iedereen wel thuis.

Maak jouw eigen website met JouwWeb